اطلاعيه اداره امور خوابگاه دانشجويي دختران چاپ
شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 07:57

 

 

دانشجویان عزیز خوابگاهی در صورت ضرورت میتوانند برای برداشتن وسایل شخصی خود تا روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه از ساعت 9تا13مراجعه کنند ، همانطور که تاکنون از ورود دانشجویان عزیز برای برداشتن وسایل شخصی ممانعتی نبوده است.