مقررات و بخشنامه ها ستاد شاهد چاپ
سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 09:09

1- مقررات آموزشي

2- بخشنامه معلوليت هاي جسمي

3- بخشنامه عدم احتساب نمرات مردودي در كارنامه ترمي و كل

4- بخشنامه تكميلي عدم احتساب نمرات مردودي در كارنامه ترمي و كل

5- بخشنامه خاص دانشجويان پزشكي

6- بخشنامه اتمام سقف تحصيلي

7- شيوه نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان شاهد

8- ساير آئين نامه ها و بخشنامه ها

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت 10:06