برنامه زمان بندي حذف و اضافه نيمسال اول 1399-1400 تمديد شد چاپ
يكشنبه 13 مهر 1399 ساعت 07:23

حذف و اضافه تا پايان مهرماه تمديد شد


روز

تاريخ

رشته - ورودي

شنبه

19/7/1399

ورودي هاي 94 و كارشناسي نا پيوسته 95 و ماقبل (كليه رشته ها )

يكشنبه

20/7/1399

ورودي هاي 95 و كارشناسي نا پيوسته 96 و ماقبل (كليه رشته ها )

دوشنبه

21/7/1399

ورودي هاي 96 و كارشناسي نا پيوسته 97 و ماقبل (كليه رشته ها )

سه شنبه

22/7/1399

ورودي هاي 97 و كارشناسي نا پيوسته 98 و ماقبل (كليه رشته ها )

چهارشنبه

23/7/1399

ورودي هاي 98    (كليه رشته ها ) و ما قبل

پنج شنبه

24/7/1399

كليه رشته ها و ورودي ها

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 27 مهر 1399 ساعت 09:25