برنامه زمان بندي حذف واضافه نيمسال دوم 98-1397 چاپ
سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 07:21


 

روز

تاريخ

رشته - ورودي

شنبه

27/11/1397

ورودي هاي92 و كارشناسي ناپيوسته 94 وماقبل ( كليه رشته ها )   

يكشنبه

28/11/1397

ورودي هاي93 و كارشناسي ناپيوسته95وماقبل ( كليه رشته ها )   

دو شنبه

29/11/1397

ورودي هاي 94 و كارشناسي ناپيوسته  96 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

سه شنبه

30/11/1397

ورودي هاي  95 و كارشناسي ناپيوسته  97 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

چهارشنبه

01/12/1397

ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

پنجشنبه

02//12/1397

ورودي هاي97 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

 

 

-          ساعت شروع   حذف و اضافه از 8 صبح به مدت 24 ساعت مي باشد.

-         حذف و اضافه به صورت اينترنتي و خارج از دانشگاه انجام مي شود.