انتصابات در دانشگاه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 با حكمي از سوي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي/ سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي واحد بجنورد منصوب شد. 115
2 سرپرست دانشكده علوم انساني واحد بجنورد منصوب شد. 433
3 مدير امور اداري و منابع انساني واحد بجنورد منصوب شد 296
4 دكتر فواد شكري به عنوان مدير آموزش و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد 1191
5 انتصاب مدیر امور فرهنگی و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1581
6 با حكمي از سوي فاطمه طباطبايي/ عضو هيات علمي واحد بجنورد به عنوان رئيس شوراي زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي منصوب شد 2295
7 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير دانشجويي واحد بجنورد منصوب شد 2526
8 سکان معاونت دانشجویی فرهنگی واحد بجنورد به یک بانو سپرده شد 2441
9 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير آموزش و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد 2562
10 طي حكمي از سوي دبيرهيات امناي خراسان شمالي/ سرپرست معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد. 3172
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058