پيام روز

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 محرم آمد دوباره 1
2 عاشقان محرم آمد 21
3 محرم آمد 141
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058