اعضاي هيات علمي واحد بجنورد
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 بخشنامه انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي 1275
2 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته پرستاري و مامايي 4114
3 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته منابع طبيعي 1072
4 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته زبان انگليسي و فارسي 1453
5 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته علوم تربيتي 1714
6 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته كشاورزي دامپزشكي 1328
7 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته حسابداري ومديريت 2096
8 اعضاي هيات علمي تمام وقت تربيت بدني 1650
9 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته روانشناسي 1898
10 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته معماري 1635
11 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته عمران 5704
12 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته برق 5764
13 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته علوم پايه(شيمي فيزيك و زيست شناسي) 1723
14 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته رياضي 1432
15 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته الهيات ومعارف اسلامي 1173
16 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته تاريخ 1378
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058