اعضاي هيات علمي واحد بجنورد
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته پرستاري و مامايي 4983
2 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته منابع طبيعي 1461
3 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته زبان انگليسي و فارسي 1895
4 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته علوم تربيتي 2194
5 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته كشاورزي دامپزشكي 1772
6 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته حسابداري ومديريت 2701
7 اعضاي هيات علمي تمام وقت تربيت بدني 2145
8 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته روانشناسي 2510
9 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته معماري 2118
10 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته عمران 6663
11 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته برق 6766
12 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته علوم پايه(شيمي فيزيك و زيست شناسي) 2208
13 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته رياضي 1849
14 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته الهيات ومعارف اسلامي 1590
15 اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته تاريخ 1859
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058