نحوه صحيح معرفي دانشگاه و واحد دانشگاهي در مجامع علمي ومجلات معتبر PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 31 ارديبهشت 1390 ساعت 06:30

با توجه به صدور بخشنامه جديد سازمان مركزي ( معاون محترم پژوهش وفناوري دانشگاه آزاد اسلامي )مبني بر نحوه صحيح معرفي دانشگاه و واحد دانشگاهي در مجامع علمي ومجلات معتبر ، از ابتداي سال جاري (1390) مقالاتي مشمول تشويق مي گردد كه به شكل صحيح (به شرح ذيل ) نسبت به معرفي خود اقدام نمايند .

1- نام دانشگاه و واحد در كليه مقا لات علمي انگليسي زبان بايد به شكل زير نوشته شود :
 ,Bojnourd Branch , Islamic Azad University , Bojnourd ,Iranنام گروه Deparment of     
2- ودر مقالات فارسي :
دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بجنورد ،گروه . . . . ،بجنورد ، ايران
تذكر : براي پرداخت تشويقي درج نام گروه ، نام دانشكده ، نوع وابستگي به شرط عدم استفاده از حرف ربط قبل وبعد از نام واحد الزامي نمي باشد .
جهت اطلاعات بيشتر به اصل بخشنامه مراجعه شود

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 27 مهر 1393 ساعت 09:53
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058