معرفي كميته ICT PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 12 دی 1389 ساعت 10:54

ج -اعضاي كميته راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) عبارتند از:

1- رياست واحد به عنوان  رئيس كميته

2- معاونت پژژوهشي واحد به عنوان نائب رئيس كميته

3- معاون اداري و مالي واحد   عضو كميته

4- معاون دانشجوئي             عضو كميته

5- معاون آموزش واحد           عضو كميته

6- مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان دبير كميته

7- مسئول پشتيباني سيستم هاي نرم افزاري واحد           عضو كميته

 

آيين نامه تشكيل شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و  مناطق دوازده گانه و واحدهاي دانشگاهي ICT كميته

به منظور نيل به اهداف عاليه دانشگاه آزاد اسلامي براساس سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه كيفي دانشگاه، بهره برداري از آخرين تكنولوژي روز فناوري اطلاعات و ارتباطات امري ضروري مي باشد. لذا ايجاب مي كند ضمن تشكيل شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات، مي بايستي سياستها و برنامه هاي گام به گام و توسعه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مركزي در زمينه بسترسازي سخت افزاري، ارتباطات شبكه اي دروني و بين واحدي، استقرار نظام كدينگ يكپارچه و توسعه و پشتيباني سيستم هاي مختلف نرم افزاري را كميته هاي ذيربط در مناطق و واحدهاي دانشگاهي را در دستور كار خود قرار دهند كه در همين راستا آيين نامه و دستورالعمل مربوط به شرح ذيل ابلاغ ميگردد:

الف. اهداف

1.      ارتقاي به كارگيري فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات الكترونيكي به دانشجويان،محققان و اعضاي هيات علمي با رويكرد بهينه سازي معيارهايي از قبيل سرعت، دقت،صحت، قابليت اطمينان، امنيت و كيفيت؛

2.       ايجاد توانايي مديريت در برنام ههاي توسعه با توجه به روند رو به افزايش تغييرات تكنولوژي؛

3.       جلوگيري از فعاليت هاي جزيره اي توسط واحدهاي مختلف با هدف كاهش هزينه هاي تمام شده؛

4.       شفاف سازي نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري به منظور لحاظ نمودن برنامه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه؛

5.       تامين نيازهاي زيرساختي از طريق مختلف و برنامه ريزي جهت مهندسي عمليات شامل تهيه سخت افزارها و نرم افزارهاي كاربردي.

ب. وظايف

1.       نظارت بر اجراي سياستها و برنامه هاي توسعه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه براساس چشم انداز سند توسعه كيفي و مصوبات شورا؛

2.       فراهم نمودن شرايط دسترسي اينترنتي و اينترانتي اساتيد و دانشجويان به كتابخانه و مركز اسناد متمركز واحدها و كتابخانه ديجيتالي از هر نقطه؛  

3.       فراهم نمودن امكان ثبت نام از راه دور، ويديوكنفرانس و هر گونه خدمات الكترونيكي؛و ...

4.       نظارت بر استانداردسازي محيط شبكه هاي رايانه اي و سايت هاي ISP

5.       بسترسازي ارتباطات شبكه هاي و مخابراتي بين واحدهاي منطق هاي به منظور استقرارسيستم هاي مختلف نرم افزاري؛

6.       نظارت بر استقرار و پشتيباني سيستم نرم افزاري حوزه هاي آموزشي، پژوهشي،اداري مالي، دانشجويي، اطلاع رساني، آمار و اطلاعات مديريتي، ... تهيه شده توسط سازمان مركزي و واحدهاي توليد كننده و پيمانكاران حقيقي و حقوقي كه در طرح سيدا همكاري مي نمايند

7.       نظارت بر نحوه ثبت، به روزرساني و نگهداري آمار و اطلاعات در پايگاه داده دانشگاه و واحدهاي دانشگاهي

8.       اتخاذ سياست هاي آموزشي براي پرسنل فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تربيت نيروهاي ماهر و متخصص و ارتقاي دانش فني پرسنل

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 12 دی 1389 ساعت 11:02
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058