فرمهاي پژوهش و فناوري PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 06 دی 1389 ساعت 10:19

1-فرم درخواست شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای خارج از کشور 

2-فرم درخواست شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای داخل کشور

3-فرم شماره صفر – پیشنهاد طرح پژوهشی +منشور اخلاق پژوهشي

4-فرمت تدوين گزارش نهائي طرح هاي پژوهشي (pdf, word)+ منشور اخلاق پژوهشي

5-فرم پايان دوره كارآموزي دانشجويان

6- فرم تعهد نامه انتشار مقالات علمي + فرم الزامي تعهد نويسندگان مقالات

7-فرم درخواست جايزه براي مقاله هاي چاپ شده درنشريات

8- فرم درخواست اعطاي پژوهانه   + آئين نامه + شيوه نامه  (جديد)

9-فرم الف+ فرم ب+ فرم ج مربوط به شركت اعضاي هيات علمي در كارگاه‌هاي خارج از كشور

10-فرمهاي سخنراني هاي علمي (فرم درخواست + فرم توجيهي 1+ فرم توجيهي 2+ فرم صورتجلسه+فرم گزارش سخنراني)

11-فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح­های پژوهشی

12- فرم درخواست حمايت مالي پايان نامه ها
13-فرم تاييد اعتبار مجلات و كنفرانس ها1

14- فرم روابط بين الملل

15-فرم پروپوزال مخصوص كميته ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي(براي اخذ كد) + فرم رضايت نامه  + بخشنامه + دستورالعمل

 فرم درخواست استفاده از امكانات آزمايشگاهي

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 08:14
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058