تذكرات خاص انتخاب واحد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 21 شهریور 1388 ساعت 10:57

 1. اخذ برگ چاپ نهائي انتخاب واحد  از طريق اينترنت  امکان پذير است و جهت تائيد مالي به شهريه مراجعه نمائيد.

 2. ابطال چاپ نهائی بعد از اتمام بازه زماني  انتخاب واحد امکان پذیر نمی باشد.

3. انتخاب واحد فقط در زمانهاي اعلام شده امکان پذير مي باشد بنابراين توصيه مي شود براي جلوگيري از بروز مشکلاتي از قبيل پر شدن کلاسها و غيره در زمان اعلام شده نسبت به انتخاب دروس اقدام گردد.

 4. بعد از انتخاب دروس،قطعی نمودن آن الزامی است  درغیر اینصورت ممکن است ظرفيت درس تکميل شود و امکان قطعي کردن نخواهد بود و مجبور به  حذف مشخصه خواهيد شد. 

 5. انتخاب واحد بيش از حد مجاز ممنوع بوده و درصورت حذف از سوي آموزش (بعداز اتمام  حذف و اضافه)، هزينه آن مسترد نمي شود.


آخرین به روز رسانی در يكشنبه 26 دی 1389 ساعت 10:07
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058