آخرين مهلت جا ماندگان از انتخاب واحد ترم دوم 99 PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 17 فروردين 1400 ساعت 09:20

بنا به اعلام مدير محترم آموزش دانشگاه ، دانشجوياني كه  به هر دليل  در ترم جاري موفق به انتخاب واحد نشده اند در اسرع وقت با كارشناس رشته خود تماس بگيرند(شماره تماس كارشناسان) در غير اينصورت بايستي مرخصي تحصيلي بگيرند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 17 فروردين 1400 ساعت 09:25
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058