آيين روز درختكاري در دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد با حضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 10:50

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058