برنامه زمان بندي انتخاب واحد وحذف واضافه نيمسال دوم 1399-1400 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 09:57

 

 

                      برنامه زمان بندي انتخاب واحد  نيمسال دوم 1399-1400

روز

تاريخ

رشته – ورودي

نوبت اول

نوبت دوم

براي افرادي كه موفق به انتخاب واحد در ساعات قبل نشده اند.

شنبه

يكشنبه

11/11/1399

12/11/1399

ورودي هاي 1396و ماقبل (كليه رشته ها )

8 صبح الی14

از 22 الی 6 صبح روز بعد

دوشنبه

سه شنبه

13/11/1399

14/11/1399

ورودي هاي 1397و1398  (كليه رشته ها )

8 صبح الی14

از 22 الی 6 صبح روز بعد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

25/11/1399

26/11/1399

27/11/1399

ورودي 1399(كليه رشته ها )

8 صبح الی14

از 22 الی 6 صبح روز بعد

 

دانشجوي محترم : در صورت فراموشي و يا عدم موفقيت در نوبت دوم و ساعت مشخص شده اقدام به انتخاب واحد كنند. در صورت عدم انتخاب واحد در بازه زماني مشخص با توجه به تغيير سامانه امكان انتخاب واحد نمي باشد.

برنامه زمان بندي حذف و اضافه نيمسال دوم 1399-1400

روز

تاريخ

رشته - ورودي

نوبت اول

نوبت دوم

براي افرادي كه موفق به انتخاب واحد در ساعات قبل نشده اند.

چهارشنبه

13/12/1399

ورودي هاي 97و ماقبل (كليه رشته ها )

8 صبح الی14

از 22 الی 6 صبح روز بعد

پنج شنبه

14/12/1399

ورودي هاي 98 و 99 (كليه رشته ها )

8 صبح الی14

از 22 الی 6 صبح روز بعد

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058