روزهاي حضور پرسنل معاونت علمي به شرح زير اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 08 ارديبهشت 1399 ساعت 08:36

روزهاي حضور در  ارديبهشت

روزهاي حضور در بازه 23 الي 31 فروردين

شماره همراه( بايد در روزهاي غير حضور با اين شماره پاسخگو باشيد)

مسوليت

نام و نام خانوادگي

رديف

دوشنبه و چهار شنبه

دوشنبه و چهار شنبه

09153196220

مدير خدمات پژوهشي

مزدك تيمورتاش لو

1

یکشنبه- سه شنبه

سه شنبه

09153846439

رییس اداره خدمات پژوهش

بیتا محمدعلمی

2

شنبه- یکشنبه

شنبه- یکشنبه

09155840700

کارشناس مسئول پژوهشي

کریم فیض الهی

3

دوشنبه و چهار شنبه

 

09159831853

کارشناس پژوهش

زهرا اکبری

4

شنبه- یکشنبه

شنبه- یکشنبه

09155849171

مدیر مرکز رشد

ملیحه صمدی کاظمی

 

5

هر روز 9:30

9:30 -13

هر روز

9:30 -12:30

09155841586

مسول آزمايشگاهها و كارگاهها

عادل شادلو

6

شنبه، يك شنبه و دوشنبه

شنبه و يك شنبه

09151004223

رييس خدمات استان و

كارشناس آزمايشگاه كشاورزي

مهدي گنجي پور

7

شنبه، دو شنبه و چهارشنبه

شنبه، دوشنبه

09151879409

كاردان برق

حسينعلي ايزانلو

8

دو شنبه، سه شنبه و چهارشنبه

دو شنبه و چهارشنبه

09155841662

كارشناس دامپزشكي و پرستاري

جهانشير قنبري

9

يك شنبه، دو شنبه و سه شنبه

دو شنبه و سه شنبه

09151842442

كارشناس آزمايشگاه مكانيك

گشتاسب شيردل

10

شنبه، دو شنبه و چهارشنبه

 شنبه و سه شنبه

09151885530

كارشناس برق

ابوالفضل شيدا

11

يك شنبه، سه شنبه و چهارشنبه

يك شنبه و سه شنبه

09354663078

تكنسين معماري

حسين عزيزي

12

يك شنبه، سه شنبه و چهارشنبه

يك شنبه و چهارشنبه

09158859757

انباردار عمران

حيدر محمدي

13

شنبه، يك شنبه و دوشنبه

هر روز

9:30 -12:30

09151860462

ارتباط با صنعت

بهزاد عزيزي

14

شنبه

 

09151871914

كتابخانه

حسين علي رستمي

15

دو شنبه، چهارشنبه

9 الي 12

 

 

كتابخانه

خانم فرهادي

16

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058