اطلاعيه تخفيف شهريه تحصيلي ترم دوم 98 PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 06:10

قابل توجه دانشجويان گرامي

زمان شروع تخفيف شهريه نيمسال دوم 99-98

 از مورخه     : 01/12/98     لغايت    :  15/12/98

متقاضيان محترم باهمراه داشتن مدارك ذيل :

برگه انتخاب واحد ترم جاري واشتغال به تحصيل دانشجوي واحد ديگر

و تكميل فرم درخواست

جهت تشكيل پرونده

  به امور دانشجويي اتاق 213 مراجعه نمايند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058