اساتيد برتر پژوهشي واحدهاي دانشگاهي خراسان شمالي معرفي شدند PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 08 دی 1398 ساعت 05:45

به گزارش روابط عمومي واحد بجنورد پس از بررسي هاي به عمل آمده در گروه هاي آموزشي توسط حوزه معاونت علمي واحد بجنورد استادان برتر حوزه پژوهشي استان و واحد بجنورد معرفي شدند.

در اين بررسي فاكتورهايي نظير ارائه مقالات علمي پژوهشي خارجي و داخلي، كتاب هاي تالبفي، طرح هاي پژوهشي و.... استادان گروه هاي آموزشي  واحد  بجنورد مورد بررسي قرار گرفت كه جواد عبدي در گروه فني و مهندسي، پريسا روشني از گروه هنر و معماري، مليحه اختري گروه كشاورزي، رويا افراسيابي گروه علوم انساني و فاطمه اسمعيل زاده  از گروه علوم پايه شايسته تقدير شدند.

در سطح واحدهاي دانشگاهي استان خراسان شمالي نيز جواد عبدي گروه فني و مهندسي، فاطمه اسمعيل زاده گروه علوم پايه، مليحه  اختري گروه كشاورزي، پريسا روشني در گروه هنر و معماري از واحد بجنورد و محسن جعفري از واحد شيروان در گروه علوم انساني شايسته تقدير شدند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058