قابل توجه دانشجويان، اساتيد و كاركنان محترم دانشگاه PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 20 فروردين 1398 ساعت 05:55

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058