فراخوان جانبازان زير 25 درصد و رزمندگان شش ماه حضور داوطلبانه PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 11:23

قابل توجه كليه  دانشجويان  محترم ذيل دراسرع وقت ستادشاهددرساختمان اداري طبقه سوم اتاق 409مراجعه نمائيد
جانباززير 25درصد،همسروفرزند
رزمنده شش ماه حضورداوطلبانه،همسروفرزند
آزاده زيرشش ماه اسارت؛همسروفرزند

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058