برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال دوم 98-1397 تمديد شد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 09:54

روز

تاريخ

رشته - ورودي

شنبه

06/11/1397

ورودي هاي92 و كارشناسي ناپيوسته 94 وماقبل ( كليه رشته ها )   

يكشنبه

07/11/1397

ورودي هاي93 و كارشناسي ناپيوسته95وماقبل ( كليه رشته ها )   

دو شنبه

08/11/1397

ورودي هاي 94 و كارشناسي ناپيوسته  96 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

سه شنبه

09/11/1397

ورودي هاي  95 و كارشناسي ناپيوسته  97 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

چهارشنبه

10/11/1397

ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

پنجشنبه

11/11/1397

ورودي هاي97 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

 

جمعه
1397/11/12

ورودي هاي97 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

شنبه 1397/11/13

ورودي هاي97 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

يكشنبه 1397/11/14

ورودي هاي97 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 07:42
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058