زمان‌بندي دروس آزمون جامع از سوي مدير گروه كارشناسي‌ارشد و دكتراي تخصصي قدرت اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 18 آذر 1397 ساعت 07:55

روز اول

روز دوم

10:00 08:00

12:00 10:00

10:00 08:00

12:00 10:00

1) الكترونيك قدرت 2

2)  برنامه‌ريزي سيستم‌هاي قدرت

1) طراحي ماشين‌هاي الكتريكي

2) نظريه بازيها

3) قابليت اطمينان در سيستم‌هاي قدرت

 

1) ماشين‌هاي الكتريكي مدرن

2)   اقتصاد انرژي الكتريكي

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058