برنامه زمان بندي انتخاب واحد-حذف واضافه دانشكده پرستاري ومامايي در نيمسال اول 98-1397 اعلام شده PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 07:33


برنامه زمان بندي انتخاب واحد      دانشكده پرستاري ومامايي نيمسال               اول 98-1397

روز

تاريخ

رشته - ورودي

شنبه

17/06/1397

ورودي هاي93 و92   

یک شنبه

18/06/1397

ورودي هاي 94  وماقبل ( كليه رشته ها )

 

دوشنبه

19/06/1397

ورودي هاي  95 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

سه شنبه

20/06/1397

   ورودي هاي 96 وماقبل( كليه رشته ها )

 

چهار شنبه

21/06/1397

   ورودي هاي 97 وماقبل( كليه رشته ها)

پنج شنبه

22/06/1397

كليه رشته ها و ورودي ها (عمومي)

 

 

برنامه زمان بندي حذف واضافه نيمسال اول 98-1397

 

روز

تاريخ

رشته - ورودي

   شنبه

07/07/1397

ورودي هاي93 و 92

يكشنبه

08/07/1397

ورودي هاي94 وماقبل ( كليه رشته ها )   

دوشنبه

09/07/1397

ورودي هاي 95 و وماقبل ( كليه رشته ها )

 

سه شنبه

10/07/1397

ورودي هاي  96 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

چهار شنبه

11/07/1397

  ورودي هاي 97 وماقبل( كليه رشته ها )  

پنج شنبه

12/07/1397

    كليه رشته ها و ورودي ها (عمومي)

 

 

-          ساعت شروع  انتخاب واحد و حذف و اضافه از 8 صبح به مدت 24 ساعت مي باشد.

-          انتخاب واحد به صورت اينترنتي و خارج از دانشگاه انجام مي شود.

         

                                                                                              امور برنامه ريزي درسي

                                                                                                  حوزه آموزش و تحصيلات تكميلي

                                                                                                  دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058