دانشجويان متقاضي وام حداكثر تا پايان شهريور مهلت دارند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 03:30

جهت اطلاع بيشتر به بخش صندوق رفاه مراجعه فرماييد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058