جدول زمانبندي برگزاري آزمون جامع دوره دكتري آذر ماه 96 PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 18 آذر 1396 ساعت 07:42

 

رديف

رشته گرايش

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ آزمون شفاهي

1

دكتراي تخصصي روانشناسي تربيتي

27/09/1396

28/09/1396

08/10/1396

2

دكتراي تخصصي روانشناسي عمومي

27/09/1396

28/09/1396

08/10/1396

3

دكتراي تخصصي مشاوره

27/09/1396

28/09/1396

01/10/1396

4

دكتراي تخصصي فيزيولوژي ورزشي

28/09/1396

07/10/1396

ساعت برگزاري آزمون 8 صبح مي‌باشد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058