تقويم آموزشي نيمسال اول 97-96 اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 11 شهریور 1396 ساعت 05:29

برنامه آموزشي

 

تاريخ اجرا

انتخاب واحد

 

12 شهريور تا        22 شهريور ماه

شروع كلاس ها

 

25 شهريور ماه

حذف و اضافه

 

10 مهر تا

14مهر ماه

امتحانات ميان ترم

 

15 آبان تا

21  آبان ماه

حذف اضطراري

 

20 آذر تا

26 آذرماه

امتحانات پايان ترم

 

16 دي تا

28  دي ماه

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058