قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دكتري تخصصي سال 96 كه همزمان در دو محل دانشگاهي دعوت شده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 17 تیر 1396 ساعت 05:38

 

داوطلباني كه به طور همزمان در دو دانشگاه زمان مصاحبه آنان اعلام شده است، مي توانند به طور دلخواه ابتدا به يكي از دانشگاههاي دعوت شده در موعد مقرر جهت مصاحبه مراجعه و سپس گواهي مربوط به شركت در مصاحبه اول دكتري را جهت انجام مصاحبه دوم به دانشگاه مورد نظر بعدي صرفا در بازه زماني 96/4/23 لغايت پايان وقت اداري 96/4/26 ارائه نمايند

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058