پذيرش پايان نامه با عنوان "ارزيابي عملكرد 360 درجه اي مديران و روساي شركت گاز خراسان شمالي" PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ساعت 07:04

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058