جشنواره جوانان برتر رده سني 15 تا 29 سال در سال 96 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 ساعت 09:42

 اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي در نظر دارد به مناسبت روز جوان در سال 1396 از جوانان برتر رده سني 15 تا 29 سال تجليل به عمل آورد لذا از دانشجويان متقاضي شركت در اين جشنواره تقاضا مي شود با توجه به شاخصه هاي موجود در فرم درخواست، پيوست مستندات و مدارك لازم را تا تاريخ 96/2/15 جهت ارسال به سازمان ملي جوانالن به اتاق 409 ( امور دانشجويي ) تحويل نمايند.

 فرم ثبت نام  را دريافت نماييد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058