اساتيد محترم نسبت به ثبت اطلاعات پژوهشي اقدام فرمايند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 06:26

طي بخشنامه اي از سوي سازمان مركزي اعلام گرديد

آخرین به روز رسانی در شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 06:33
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058