كارگاه"مهارت هاي زندگي در خوابگاه دانشجويي دختران واحد بجنورد برگزار شد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 10:54

به گزارش خبرگزاري آنا به همت حوزه دانشجويي و فرهنگي اولين كارگاه مشاوره گروهي تحت عنوان "مهارت هاي زندگي در خوابگاه دانشجويي دختران" واحد بجنورد برگزار شد

در اين جلسه ضمن تبيين جايگاه مركز مشاوره و راهنمايي واحد بجنورد در امر خدمت رساني به دانشجويان در حوزه هاي مختلف تحصيلي، تربيتي، خانوادگي و ... به اهميت ايجاد و تقويت زمينه هاي روانشناختي دانشجويان در بدو ورود به جامعه و بازار كار مباحثي پرداخته شد.

همچنين با حضور استاد مشاوره مليحه شيردل مسائلي از قبيل سازگاري هاي  اجتماعي، همكاري جمعي و ... مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان كارگاه، جلسه پرسش و پاسخي با حضور دانشجويان غير بومي ساكن در خوابگاه برگزار شد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058