مناقصه عمومي تجهيزات آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 11:26

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در نظر دارد دو دستگاه اسپرومتري به همراه متعلقات و يك دستگاه تردميل و دو دستگاه دوچرخه كارسنج كامپيوتري جهت آزمايشگاه مركزي و فيزيولوژي ورزش مورد نياز خود را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد.  لذا متقاضيان مي‌توانند ظرف مدت  10 پس از  تاريخ انتشار آگهي ، اسناد تكميل شده مناقصه را دريافت نموده اند را با پست سفارشي به آدرس:  خراسان شمالي بجنورد - خيابان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد ، مدير امور اداري ارسال نمايند . جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن تماس 2296984-0583 داخلي 1235 تماس حاصل فرماييد.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد
  مستندات مناقصه را از اينجا دريافت كنيد

آخرین به روز رسانی در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 09:15
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058