اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته عمران PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 آبان 1394 ساعت 11:52

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

نوع همكاري

 
 

1

محمدرضا  اختري

دانشجوي دكترا=بورسيه

عمران

مربي

تمام وقت

 

2

فرهاد بروشكي

دانشجوي دكترا=بورسيه

عمران-سازه

مربي

تمام وقت

 

3

فرزاد محمدزاده

كارشناسي ارشد

عمران-سازه

مربي

تمام وقت

 

4

مجيد وطن پرست

كارشناسي ارشد

عمران ترابري

مربي

تمام وقت

 

5

بهروز ميان آبادي

كارشناسي ارشد

عمران-سازه

مربي

تمام وقت

 

6

سيدمصطفي رضوي

كارشناسي ارشد

عمران

مربي

تمام وقت

 

7

فريبا حسن زاده توكلي

دكتري

مهندسي عمران - سازه

استاديار

تمام وقت

 

9

بهروز گرمه

كارشناسي ارشد

مكانيك

مربي

تمام وقت

 

10

كامبيزبرنا

دانشجوي دكترا=بورسيه

نقشه برداري

مربي

تمام وقت

 

11

عبلي رضا نقوي ريابي

دانشجوي دكترا=بورسيه

عمران سازه

مربي

تمام وفت

 

 

12

محمد وطن چيان يزدي

دانشجوي دكترا=بورسيه

عمران - سازه

مربي

تمام وقت

 

13

صالح يعقوبي بجمعه

دانشجوي دكترا=بورسيه

عمران – سازه

مربي

تمام وقت

 

 

14

روح ا... احساني

دانشجوي دكترا=بورسيه

عمران -- سازه

مربي

 

تمام وقت

 

15

فواد شكري

دكترا

مهندسي عمران – ترافيك

استادیار

تمام وقت

 

 

16

حسن ساقي

دكترا

مهندسي عمران – آب

مربي

تمام وقت

 

17

علي اكبر عباسي

دكتري

عمران-آب

دانشيار

نيمه وقت

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 24 اسفند 1395 ساعت 08:36
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058