فرم بانك اطلاعات جامع زنان فرهيخته PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 12 آبان 1394 ساعت 04:35

فرم بانك اطلاعات جامع زنان فرهيخته واحد هاي دانشگاهي استان خراسان شمالي را از اينجا دريافت كنيد

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:00
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058