راهنماي دانشجويان متقاصي خوابگاه درترم اول 94-93 PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 24 خرداد 1393 ساعت 03:05

بدينوسيله به اطلاع مي رسانددانشگاه آزاداسلامي واحدبجنورد درراستاي تامين هرچه بيشتررفاه دانشجويان

اقدام به تهيه خوابگاه براي دانشجويان غير بومي دختر با شرايط زير نموده است  .

1-شهريه خوابگاه در ترم جاري    1850000ريال مي باشد بعلاوه هزينه آب-گاز-برق به ميزان مدت ترم

محاسبه ودريافت  مي گردد .

2-واريز مبلغ شهريه خوابگاه به حساب سيبا 0102984481001باكد بانكي دانشجو دربانكهاي ملي سراسر

كشور امكان پذيراست .

 

3 –ثبت نام خوابگاه ازتاريخ    93/6/20شروع وتا  مورخه 93/7/30ادامه دارد همچينين دانشجويان موظفند

دراين بازه زماني بامراجعه به خوابگاه مركزي اقدام به تكميل مدارك وثبت نام قطعي واخذ اعتبار كارت نمايند .

4- دانشجويان جديدالورد درترم اول سال تحصيلي  جاري فقط بصورت حضوري مي توانند جهت استفاده

از خوابگاه ثبت نام نمايند.

5-ارائه گواهي سلامت توسط دانشجويان از پزشك معتمد دانشگاه الزامي است .

6-استفاده از تلفن همراه دوربين دار ودوربين فيلم برداري توسط دانشجويان درمحيط خوابگاه ممنوع مي باشد.

7-رعايت مقرارت وشئون دانشجويي درمحيط خوابگاه الزامي است .

 

رديف

خوابگاه

آدرس

1-

مركزي

روبروي دانشگاه آزاداسلامي واحد بجنورد  -ضلع شرقي دانشگاه

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 26 دی 1394 ساعت 11:27
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058