ليست دروس(فلوچارت) رشته هاي كارشناسي ناپيوسته ارشد+ دكتري PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 03 خرداد 1393 ساعت 09:55

ليست دروس رشته هاي دكتري

1-جدول درسي دكتري مديريت دولتي

 

ليست دروس رشته هاي كارشناسي ناپيوسته ارشد

1-ليست دروس ارشد برق- قدرت

2- ليست دروس ارشد تاريخ(اصلاحيه)

3- ليست دروس ارشد تاريخ تمدن

4-ليست دروس ارشد مديريت آموزشي + ليست دروس ارشد مديريت آموزشي( خاص دانشجويان غيرمرتبط)

5- ليست دروس ارشد زراعت(اصلاحيه)

6- ليست دروس ارشد تكنولوژي بذر(اصلاحيه)

7- ليست دروس ارشد علوم كتابداري

8- ليست دروس ارشد تربيت بدني

9- ليست دروس رشته ارشد روان شناسي(عمومي+تربيتي)

10-ليست دروس ارشد شيمي آلي(شيمي آلي + فيتوشيمي)

11-ليست دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي(جديد)

12- ليست دروس ارشد الكترونيك + توضيحات

13- ليست دروس بيماري شناسي گياهي

14- ليست دروس ارشد رياضي  (گرايش  محض  + گرايش كاربردي)

15-چارت درسي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله

16-فلوچارت درسي رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

17-فلوچارت درسي رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 26 مهر 1395 ساعت 10:06
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058