اسامي اساتيد مشاور شاهد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 09:21

 

رديف

ناونام خانوادگي

گروه تحت پوشش

1

فرهاد                  بروشكي

عمران(کلیه مقاطع )

2

 مهدي                  فدايي آبرس

قدرت والكترونيك ومهندسی پزشکی

(كليه مقاطع)

3

حسن                          توکلی

تربيت بدني وفیزیولوژی ورزشی (كليه مقاطع)

4

محمدرضا             حسين زاده

كشاورزي(کلیه مقاطع )

5

رجبعلي             وثوقي مطلق

تاريخ(کلیه مقاطع )

6

ابوالفضل                        فلاح

علوم تربيتي (كارشناسي)

7

محبوبه      سليمان پوعمراني                

علوم تربيتي وعلم واطلاعات دانش شناسی  (ارشد)

مدیریت دولتی (دکتری)

8

ناهيد                          رسولي

پرستاري  ومامايي و مربی بهداشت

9

علي                           بازخانه

آموزش ابتدايي

10

محمود                     جاجرمي

روان شناسي ومشاوره (ارشدودكتري )

11

مهدي                  قاسمي مطلق

روان شناسي (كارشناسي )

12

حميد            ثانوي گروسيان

حسابداري ومديرت بازرگاني

13

سعيد                          نداف

معماري(کلیه مقاطع )

14

علی                         فیروزنیا

شیمی آلی وفیتوشیمی (ارشد)

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 آبان 1394 ساعت 11:30
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058