تذكرات خاص شهريه PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 21 شهریور 1388 ساعت 11:02

 1. تازمانی که برگ چاپ انتخاب واحد به تائید امور شهریه نرسیده و تیک مالی نشود تائیدیه نهائی صادر نخواهد شد و نام شما در لیست حصور وغیاب درج نخواهد شد.

 2. دانشجويانيکه مايل به اخذ وام مي باشند از گزينه تقسيط شهريه استفاده نکنند.بديهي است پس از گذشت مهلت مقرر، سيستم  اجازه تقسيط نمي دهد.

 3. امور مالي واحد از پذيرفتن چکهاي خط خورده ، پشت نويسي شده ، حامل يا در وجه اشخاص معذور است.

 4. تا زمانيکه انتخاب واحد شما تيک مالي نشده باشدمجاز به شرکت در حذف و اضافه نخواهيد بود .

 5.  سيستم تا زمان تعيين شده اجازه تقسيط ميدهد و بعد از گذشت تاريخ امکان پذير نخواهد بود .
6. در هنگام واريز وجه نقد ، حتما شناسه بانكي (از پرونده اينترنتي اخذ كنيد)  در ج نمائيد و نيازي به ثبت آن در اينترنت نمي باشد و واريز آن از طريق تمامي بانك هاي ملي قابل انجام است و روز بعد (حداكثر 28 ساعت) در پرونده شما اعمال ميگردد.

آخرین به روز رسانی در شنبه 18 شهریور 1391 ساعت 09:49
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058