دفتر تحصيلات تكميلي
نشانی:
ميدان دفاع مقدس - خ دانشگاه
بجنورد
خراسان شمالي
94176-97796
ايران

تلفن: 058-32296982-94 داخلي 1119
نمابر: 058-32296977

 


دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058