مهندس برهاني نيا
مدير ICT

نشانی:
ميدان دفاع مقدس - خ دانشگاه - مجتمع دانشگاهي
بجنورد
خراسان شمالي
97796-94176
ايران

تلفن: 058-32296982-94 داخلي 1136
نمابر: 058-32296977

 


دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058