احمد طاهري
رئيس دفتر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

نشانی:
بجنورد
ايران/خراسان شمالي

تلفن: 05832296979
نمابر: 05832296979

 


دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058