مسئولین دانشگاه

شماره نام سمت تلفن شماره تلفن همراه نمابر
1 دكترعلي فيروزنيا رياست 058-32296982-94 058-32296977
2 دكتر محمد ضمیریان معاونت پژوهش و فناوري 058-32296982-94 058-32296977
3 دكتر محمدرضا حسين زاده معاونت آموزشي 058-32296982-94 058-32296977
4 دكتر مليحه اختري معاونت دانشجوئي 058-32296982-94 058-32296977
5 آقاي حمیدرضا آخرتی معاونت اداري و مالي 058-32296982-94 058-32296977
6 مهندس عربي معاونت عمراني 058-32296982-94 داخلي 1113 058-32296977
7 حجة الاسلام حق بجانب معاونت مدارس سما 058-32296982-94 داخلي 1191
8 دفتر تحصيلات تكميلي 058-32296982-94 داخلي 1119 058-32296977
9 مهندس برهاني نيا مدير ICT 058-32296982-94 داخلي 1136 058-32296977
10 خانم لنگري مدير روابط عمومي 058-32296982-94 داخلي 1065 058-32296977
11 احمد طاهري رئيس دفتر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي 05832296979 05832296979
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058